Anmäl/ansök om värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan/ansökan om installation av värmepumpsanläggning

Den som ska installera en värmepumpsanläggning (oftast fastighetsägaren) måste göra en anmälan/ansökan till miljönämnden innan anläggningen installeras.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid före beräknad arbetsstart (minst 6 veckor innan).

Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja om du själv vill fyll i uppgifterna eller låta din entreprenören (installatör/borr- eller grävfirma) göra det åt dig . Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1

 • Sökande loggar in med e-legitimation och anger alla uppgifter i anmälan/ansökan, även frågorna som är riktade till entreprenören. 

► Alternativ 2

 • Entreprenören fyller i anmälan/ansökan åt den sökande. När entreprenören fyllt i alla uppgifter skickas sedan en länk automatiskt till den sökande. Den sökande signerar sedan anmälan/ansökan genom att logga in med e-legitimation. Först då är ärendet inskickat till miljönämnden.

Karta

I e-tjänstens karta ska markeringar sättas för följande:

 • Tänkt placering av borrhål/kollektorslang.
 • Avstånd till fastighetsgräns och/eller annan fast installation
 • Vattendrag, sjöar, diken inom 50 meter från anläggningen (även grannars).
 • Vattenbrunnar och enskilda avlopp inom 100 meter från anläggningen (även grannars).
 • Närliggande grannars borrhål.
 • Riktning på borrhålet om borrhålet vinklas.
 • Eventuella ledningar i närheten av planerad anläggning (i tätbebyggda områden).

Bilagor som eventuellt ska bifogas

Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska, om dess sammansättning inte redovisas i e-tjänsten på annat sätt.

Kopia av överenskommelse med (även kallat grannintyg)

 • annan markägare om hela eller delar av anläggningen läggs på någon annans fastighet
 • ägare till grannfastigheter om bergvärmehålet borras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns eller 10 meter från vägens mitt om fastigheterna skiljs åt av en väg.

Avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.habokommun.se alternativt www.mullsjo.se

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten. Kontakta Miljöförvaltningen om du behöver hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Sökandes mail och telefonnummer
 • Uppgifter om värmepumpen och köldbärarvätskan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa