Anmäl ovårdad tomt eller olovligt byggande

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om en åtgärd som du tror strider mot plan- och bygglagen, PBL eller plan- och byggförordningen, PBF. Det kan till exempel vara en olovlig byggnation, en ovårdad tomt, en fallfärdig byggnad eller olovlig rivning.

Vill du vara anonym i din anmälan kan du välja det i denna e-tjänst. Är du anonym får du inte något beslut eller någon information från oss om ärendet.

Din anmälan blir en allmän handling

Alla handlingar som skickas in till byggnadsnämnden blir allmänna handlingar, och kan lämnas ut på begäran.

 • Olovligt byggande, t.ex. en byggnad som uppförts utan bygglov eller anmälan.
 • Olovlig rivning, en byggnad som rivits utan rivningslov eller anmälan.
 • Olovlig markåtgärd, mark som schaktats/fyllts utan marklov.
 • Ovårdad byggnad, t.ex. en byggnad där takpannor faller ner eller att fasaden inte underhålls.
 • Ovårdad tomt, t.ex. en tomt som är väldigt skräpig.
 • Trafikfarlig växtlighet, t.ex. en häck som skymmer sikten vid utfart.
 • Betydande olägenhet, t.ex. skymd sikt, sämre ljusförhållanden eller en åtgärden som innebär skada på grannfastigheten.
 • Lekplatser som inte underhålls.
 • Hissar eller andra motordrivna anordningar som inte är godkända.
 • Otillgänglig publik miljö, t.ex. att det står objekt i vägen för att ta sig fram på ett torg.

Handläggningen av en tillsynsanmälan kan ta olika lång  tid beroende på vad anmälan avser.

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är dock prioriterade, exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.

När en anmälan kommer in diarieförs den och ett ärende skapas. En kontroll görs inte av vem som har rätt eller fel i detta skedet utan informationen registreras bara av oss på bygglovavdelningen eller kontaktcenter.

Information skickas ut till fastighetsägaren om att ett tillsynsärende har upprättats på deras fastighet och vad det handlar om. Fastighetsägaren får tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts genom att kontakta oss på samma sätt man anmäler ett ärende.

Eftersom det är många anmälningar som kommer in kan det ta lång tid innan ärendet granskas och får en handläggare som blir insatt i ärendet.

När ärendet tilldelats en handläggare granskas anmälan för att avgöra om lov eller andra tillstånd finns eller om åtgärden är olovlig på något annat sätt enligt plan- och bygglagen. I de flesta fall görs ett platsbesök för att dokumentera åtgärden som anmälts.

Tillsynsärenden avslutas alltid med ett beslut.

Du kan läsa mer om tillsyn på vår webbplats.

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

 • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

Du får vara anonym men får då inte del av beslutet. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa