Anmäl ovårdad tomt eller olovligt byggande

LÄS MER

Här kan du anmäla något som du uppmärksammat och som du tror strider mot plan- och bygglagen (PBL) eller plan- och byggförordningen (PBF). Det kan till exempel vara en olovlig byggnation, en ovårdad tomt, en fallfärdig byggnad eller en olovlig rivning.

Du kan anmäla anonymt
Du kan göra anmälan utan att uppge ditt namn – det väljer du själv i e-tjänsten. Tänk på att du i så fall inte får någon återkoppling eller information i ärendet.

Din anmälan blir en allmän handling

Alla handlingar som skickas in till byggnadsnämnden blir allmänna handlingar och kan lämnas ut på begäran.

Mer om tillsyn enligt Plan- och bygglagen på kommunens webbplats.

 • Olovligt byggande, till exempel en byggnad som uppförts utan bygglov eller anmälan.
 • Olovlig rivning, en byggnad som rivits utan rivningslov eller anmälan.
 • Olovlig markåtgärd, mark som schaktats/fyllts utan marklov.
 • Ovårdad byggnad, till exempel en byggnad där takpannor faller ner eller att fasaden inte underhålls.
 • Ovårdad tomt, till exempel en tomt som är väldigt skräpig.
 • Trafikfarlig växtlighet, till exempel en häck som skymmer sikten vid utfart.
 • Betydande olägenhet, till exempel skymd sikt, sämre ljusförhållanden eller en åtgärd som innebär skada på grannfastigheten.
 • Lekplatser som inte underhålls.
 • Hissar eller andra motordrivna anordningar som inte är godkända.
 • Otillgänglig publik miljö, till exempel att det står en gatupratare i vägen för att ta sig fram på ett torg.

När vi får in din anmälan registrerar (diarieför) vi den. Då skapas ett ärende. I detta läge bedömer vi inte vem som har rätt och fel.

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är dock prioriterade exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. ​​​​​Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.

Vi informerar fastighetsägaren om att vi har ett tillsynsärende på fastigheten och förklarar vad det handlar om. Fastighetsägaren får tillfälle att beskriva och förklara situationen.

En handläggare granskar ärendet och tar reda på om det finns lov eller andra tillstånd, eller om åtgärden är olovlig. I de flesta fall besöker handläggaren också platsen.

Ett tillsynsärende avslutas alltid med ett beslut. Om du inte valt att göra din anmälan anonymt kommer du att få information när det är klart.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan du få återkoppling om ärendet och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Om du väljer att logga in krävs:

 • E-legitimation

Så här skaffar du e-legitimation

Du får vara anonym men får då inte del av beslutet. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vill du vara anonym går du vidare utan inloggning. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa