Ansök om bidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunalt bidrag till enskilda vägar

Du som är väghållare för en enskild väg som är öppen för allmän trafik året runt kan ansöka om kommunalt bidrag för årligt vägunderhåll/upprustning.

Det kommunala bidraget för vägunderhåll kan betalas ut till enskilda vägar med eller utan statsbidrag. Till vägunderhåll räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning och annat likvärdigt löpande vägunderhåll.

Obs! Om en vägförening ansvarar för flera olika vägar måste en separat ansökan göras för varje väg (så länge vägarna inte är sammanlänkande).

Vem kan söka vägbidrag?

Du kan ansöka som enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen. Samtliga sökande ska kunna redovisa sitt väghållaransvar.

Kommunalt bygg- och förbättringsbidrag

Det finns även vissa möjligheter att få kommunalt bidrag från Habo kommun till bygg- och förbättringsåtgärder (iståndsättning) för enskilda vägar utan statsbidrag. Det kommunala bidraget ges med upp till 30 % av kostnaden. Möjligheten att få bidrag för iståndsättningsåtgärder styrs även av hur mycket pengar som avsätts i den kommunala budgeten varje år. Habo kommun ska godkänna arbetet innan det påbörjas för att bidrag ska ges.

För att Habo kommun ska kunna ta beslut om bidrag ska ges eller inte måste väghållaren lämna in en ansökan. Ansökan ska innehålla:

  • Karta som visar vägens sträckning. På kartan ska de fastigheter som är bebodda året runt vara markerade. 
  • Kostnadsberäkning eller offert på alla arbeten som bidraget söks för.
  • Fotodokumentation av vägens skick före påbörjad åtgärd.

Habo kommun meddelar därefter i sitt beslut om kostnaderna godkänns och om bidrag kan ges. Det beslutade bidraget betalas ut först när arbetet är utfört och Habo kommun har godkänt och stämt av arbetena mot fakturakopia.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
info@habokommun.se
0364428000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa