Anmälan till huvudman om elevs frånvaro med Habo kommun som hemkommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. (Skollag, SFS 2010:800, 7 kap. 19a §)

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. (Skollag SFS 2018:1098 7 kap. § 19 a)

Med bakgrund av ovanstående skrivningar i skollagen samt kring huvudmannens ansvar (Skollag SFS 2018:1098 7 kap. § 22) så har Habo kommun upprättat en e-tjänst ”Anmälan till huvudman om elevs frånvaro”. E-tjänsten är för rektor med elev som har Habo som hemkommun.

Uppföljning på inkommen anmälan görs löpande av huvudman. Mer information om Habo kommuns närvaroarbete samt kontaktuppgifter gällande denna anmälan hittar ni på Habo kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
bun@habokommun.se
036-442 80 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bun@habokommun.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa